– Sprzątanie i przycinanie

W wyniku interwencji Straży Miejskiej przycięte zostały drzewa przy ul. Szczecińskiej na wysokości DKK. O trudnościach spowodowanych przerośniętą roślinnością funkcjonariuszy powiadomił mieszkaniec Stargardu. Następnego dnia od zgłoszenia problemu zarządcy, uciążliwości zostały usunięte.

Podobnie po interwencji Straży, Zarządca uporządkował teren przy ul. Aleja Żołnierza.

Przypominamy zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Art. 5. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym […],

3) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie i przepisach wydanych na podstawie art. 4a,

3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnym,

4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Back to top