– Zwierzęta domowe

Pies i kot.

Ustawa Kodeks Wykroczeń (art. 77)

Uchwała NR XXVI/268/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy-Miasta Stargard (par. 11 ust.1-5)

Posiadacze zwierząt domowych obowiązani są do stosowania właściwych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia. Np. psy wyprowadzane na tereny ogólnodostępne powinny być na smyczy, a dodatkowo rasy uznawane za agresywne lub swoim wyglądem
i zachowaniem mogące stwarzać zagrożenie dla ludzi w kagańcu.

Właściciel musi pamiętać o obowiązku usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez jego zwierzę w miejscu publicznym.

Niestosowanie się do ww. obowiązków zagrożone jest karą grzywny do 500 zł.

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (art. 56 ust. 2 i art. 85 ust. 1a)

Obowiązek doprowadzenia psa do punktu szczepień spoczywa na posiadaczach psów, którzy muszą go wypełnić w ciągu 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia. Szczepienie musi być powtórzone rokrocznie. Dowodem przeprowadzonego szczepienia jest zaświadczenie o szczepieniu wydane właścicielowi psa i wpis do rejestru dokonany przez urzędowego lekarza weterynarii.

Przypominamy, że: Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia zwierzęcia przeciwko wściekliźnie, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze grzywny.
W postępowaniu mandatowym maksymalne zagrożenie to 500 złotych.

Dodatkowe obowiązki względem właścicieli psów wynikają z ustawy o ochronie zwierząt,
a także rozporządzenia w sprawie wykazu psów ras uznawanych za agresywne.

Przypadki znęcania się nad zwierzętami zgłaszać należy na Policję, natomiast stwierdzone przypadki zaniedbanych zwierząt do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami – filia Stargard ul. Szczecińska 17, tel. 91 578 42 89.

Przypadki bezpańskich psów na terenie Stargardu zgłaszać należy do Straży Miejskiej, która powiadomi „łapaczy” psów z Bio Star Sp. z o.o. w Stargardzie w celu odłowienia zwierzęcia i przewiezienia do Schroniska dla zwierząt w Kiczarowie.

Back to top