– Monitoring

INFORMACJA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art.13  ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informuję, iż:

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach monitoringu wizyjnego miasta Stargard jest Komendant Straży Miejskiej, z siedzibą przy ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard.
  2. Z Inspektorem Ochrony Danych Straży Miejskiej możecie się Państwo skontaktować pod adresem mailowym: iod@iodpw.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe z monitoringu miejskiego będą przetwarzane w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli zgodnie z art.11 ust. 2 ustawy o strażach gminnych.
  4. Administrator przetwarza Pani/Pana wizerunek. Rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu. Nie rejestruje się dźwięku (fonii).
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Aministratora oraz podmioty (Policja, Sądy, Prokuratura i inne organy ścigania) oraz firmy świadczące usługi w zakresie obsługi technicznej monitoringu tj. Konica Minolta Business Solutions Polska Spółka z o.o., z siedzibą przy ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa, KT-System z siedzibą przy ul. ks.bp. Władysława Bandurskiego 30/3, 71-685 Szczecin.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w pkt 4 będą przechowywane przez okres 33 dni, chyba że zapis monitoringu obejmuje  zdarzenie, w związku z którym może zostać wszczęte postępowanie – wówczas dane będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
  8. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
  9. Przetwarzanie danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego na obszarze miasta Stargard

Back to top